Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním aukční síně

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás v souladu s požadavky právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), informovat, jak naše společnost Obrazy v aukci, s.r.o., IČ: 24165620, se sídlem Korunní 972/75, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 184743, jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“), zpracovává Vaše osobní údaje a jaká v té souvislosti máte práva.

  1. Základní pojmy

Rádi bychom Vás na úvod ve stručnosti informovali o některých základních pojmech, které jsou definovány v GDPR a se kterými pracuje i tato informace.

Osobními údaji jsou všechny (jakékoli) informace, které se týkají konkrétního identifikovaného nebo identifikovatelného člověka (fyzické osoby).

Subjektem údajů je konkrétní člověk, o jehož osobní údaje v daném případě jde.

Správcem osobních údajů je osoba, která určuje účel zpracování osobních údajů (tj. důvod, ke kterému jsou využívány) a prostředky, které jsou ke zpracování používány. Zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

Zpracovatel osobních údajů je osoba, která byla správcem pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje (např. poskytovatel IT služeb).

Příjemcem osobních údajů je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty. Mimo okruh zpracovatelů poskytuje správce, který údaji disponuje, údaje zpravidla jinému správci, který je oprávněný údaje zpracovávat pro své účely (např. zdravotní pojišťovna).

Zpracováním osobních údajů je činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádí s osobními údaji (zpracováním je mimo jiné i pouhé uchovávání údajů).

  1. Kontaktní údaje Správce

• Naše společnost je správcem Vašich osobních údajů v souvislosti se systémem aukční síně provozovaným na internetových stránkách www.obrazyvaukci.cz, který se Vás týká na základě smlouvy, již jste s naší společností uzavřeli – a to buď (i) jako vlastník předmětu draženého v systému aukční síně, nebo (i) jako účastník systému aukční síně, oprávněný se účastnit jednotlivých aukcí.

V záležitostech, které se týkají Vašich osobních údajů, se na naši společnost můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

  1. Rozsah, účely a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný v souvislosti s provozováním systému aukční síně a který vychází zejména z právních předpisů týkajících se obchodování s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty či použitým zbožím v aukcích, tj. zejména:

Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.

  1. Souhlas s přímým marketingem a předáním osobních údajů

Pokud udělíte souhlas, můžete dostávat obchodní sdělení týkající se nabídek koupě starožitností a předmětů historické či kulturní hodnoty od naší sesterské společnosti Obrazy partner. s.r.o., IČ: 11737441, se sídlem Korunní 972/75, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 353727. V případě udělení souhlasu jsme oprávněni předat společnosti Obrazy partner, s.r.o. osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, telefonní číslo, a společnost Obrazy partner, s.r.o. je oprávněna předané osobní údaje v tomto rozsahu zpracovat pro účely svého přímého marketingu. 

  1. Zdroje osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které získáme:

(včetně údajů, které získáme z dokladů, jež naší společnosti předložíte)

  1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění příslušného účelu a v souladu se lhůtami stanovenými v příslušných právních předpisech (zejména lhůtami pro uchovávání údajů podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), případně po dobu, kterou vyžaduje realizování příslušného oprávněného zájmu, který spočívá zejména v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Záznamy z kamerového systému přitom uchováváme zpravidla maximálně 7 dnů, s výjimkou zaznamenaných incidentů, které je pro účely našeho oprávněného zájmu nezbytné uchovávat po delší dobu.

  1. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme v případech, kdy jsme k tomu povinni podle právních předpisů nebo to je z jiného důvodu potřeba, následujícím kategoriím příjemců:

Nemáme zájem předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

  1. Poučení o právech subjektu údajů

Máte právo u naší společnosti, jakožto správce Vašich osobních údajů:

Přímý marketing naší společnosti (včetně zasílání upozornění týkajících se aukcí a jiných obchodních sdělení) můžete odmítnout jednoduše zasláním e-mailu na info@obrazyvaukci.cz.

Udělený souhlas s přímým marketingem společnosti Obrazy v aukci, s.r.o. můžete kdykoli jednoduše odvolat zasláním e-mailu na info@obrazyvaukci.cz.

Jinak můžete (výše uvedená) práva dle Vaší volby uplatňovat e-mailem, dopisem nebo datovou zprávou doručovanou do datové schránky, a to na příslušný kontaktní údaj naší společnosti uvedený v bodě 2 výše. Především vzhledem k tomu, že je nutné, abychom se mohli spolehnout, že žádost přichází skutečně od Vás, není možné, abyste svá práva uplatňovali telefonicky. Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme žadatele požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme Vaše odmítnutí přímého marketingu naší společnosti a/ nebo odvolání souhlasu s přímým marketingem společnosti Obrazy partner, s.r.o., bude daný marketing ukončen.

Pokud obdržíme Vaši žádost na uplatnění jiného práva, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních (případně o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a žádat o soudní ochranu) bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu pro vyrozumění o přijatých opatřeních je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce (o prodloužení, spolu s důvody, Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti). Naše společnost není v určitých případech dle právních předpisů povinna Vaší žádosti zcela nebo zčásti vyhovět.

Pro potřeby využití produktu ID Fusion uzavřely společnosti Obrazy v aukci, s.r.o. a Adform dohodu na společném správcovství dat, ze kterého se pro společnost Adform můžete odhlásit na k tomu určené stránceVíce informací v dokumentu prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího zjednání nápravy však doporučujeme se nejprve obrátit na naši společnost.