Registrace

Heslo musí být nejméně 6 znaků dlouhé a musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jedno číslo.
Trvalý nebo jiný pobyt fyzické osoby nepodnikající/ sídlo fyzické osoby podnikající

Další údaje fyzické osoby podnikající (nebude-li vyplněno IČ, budete registrováni jako nepodnikající osoba)

Obchodní firma / odlišující dodatek nebo další označení

Pro úspěšné dokončení Vaší registrace (včetně zaznamenání a ověření Vašich identifikačních údajů) v souladu s právními předpisy je nezbytné, aby byl naší společnosti předložen průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz nebo cestovní pas) Vaší osoby, resp. Vašeho výše uvedeného zástupce (v případě registrace právnické osoby). Prosíme buď zašlete kopii (sken) občanského průkazu nebo identifikační strany cestovního pasu, a to na emailovou adresu info@obrazyvaukci.cz, či poštou na adresu našeho sídla Korunní 972/75, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, nebo občanský průkaz či cestovní pas předložte osobně v našem sídle. V případě registrace zahraniční právnické osoby je nezbytné, aby takto obdobně předložila doklad o své existenci (např. výpis z příslušného veřejného rejstříku své země).

Položky označené * jsou povinné.

politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Politicky exponovanou osobou se rozumí:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás v souladu s požadavky právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), informovat, jak naše společnost Obrazy v aukci, s.r.o., IČ: 24165620, se sídlem Korunní 972/75, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 184743, jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“), zpracovává Vaše osobní údaje a jaká v té souvislosti máte práva.

 1. Základní pojmy

Rádi bychom Vás na úvod ve stručnosti informovali o některých základních pojmech, které jsou definovány v GDPR a se kterými pracuje i tato informace.

Osobními údaji jsou všechny (jakékoli) informace, které se týkají konkrétního identifikovaného nebo identifikovatelného člověka (fyzické osoby).

Subjektem údajů je konkrétní člověk, o jehož osobní údaje v daném případě jde.

Správcem osobních údajů je osoba, která určuje účel zpracování osobních údajů (tj. důvod, ke kterému jsou využívány) a prostředky, které jsou ke zpracování používány. Zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

Zpracovatel osobních údajů je osoba, která byla správcem pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje (např. poskytovatel IT služeb).

Příjemcem osobních údajů je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty. Mimo okruh zpracovatelů poskytuje správce, který údaji disponuje, údaje zpravidla jinému správci, který je oprávněný údaje zpracovávat pro své účely (např. zdravotní pojišťovna).

Zpracováním osobních údajů je činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádí s osobními údaji (zpracováním je mimo jiné i pouhé uchovávání údajů).

 1. Kontaktní údaje Správce

• Naše společnost je správcem Vašich osobních údajů v souvislosti se systémem aukční síně provozovaným na internetových stránkách www.obrazyvaukci.cz, který se Vás týká na základě smlouvy, již jste s naší společností uzavřeli – a to buď (i) jako vlastník předmětu draženého v systému aukční síně, nebo (i) jako účastník systému aukční síně, oprávněný se účastnit jednotlivých aukcí.

V záležitostech, které se týkají Vašich osobních údajů, se na naši společnost můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 • e-mail: info@obrazyvaukci.cz 
 • telefonní kontakt: 800 101 010
 • korespondenční adresa: Korunní 972/75, 130 00 Praha 3 – Vinohrady datová schránka ID: 8ta5823
 1. Rozsah, účely a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný v souvislosti s provozováním systému aukční síně a který vychází zejména z právních předpisů týkajících se obchodování s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty či použitým zbožím v aukcích, tj. zejména:

 • zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě Osobní údaje přitom shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:
 • plnění smluv uzavřených mezi Vámi a naší společností (komisionářské smlouvy o obstarání prodeje předmětu v aukci, smlouvy o užívání systému aukční síně nebo kupní smlouvy)
 • provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 • jiné účely vyplývající z plnění uzavřených smluv
 • plnění jiných právních povinností, zejména v oblasti obchodování s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty či použitým zbožím a dále v oblasti účetnictví a daní
 • oprávněné zájmy naší společnosti, (i) včetně ochrany majetku (pro tento účel naše společnost zejména provozuje ve své provozovně kamerový systém), dále (ii) určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků a (iii) přímého marketingu (přímý marketing naší společnosti spočívá zejména v zasílání obchodních sdělení, které se týkají aukcí provozovaných naší společností – např. upozornění na blížící se konec aukce, a to účastníkům systému aukční síně, prostřednictvím e-mailů nebo SMS zpráv; máte právo odmítnout přímý marketing – viz bod 8 níže)

Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.

 1. Souhlas s přímým marketingem a předáním osobních údajů

Pokud udělíte souhlas, můžete dostávat obchodní sdělení týkající se nabídek koupě starožitností a předmětů historické či kulturní hodnoty od naší sesterské společnosti Obrazy partner. s.r.o., IČ: 11737441, se sídlem Korunní 972/75, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 353727. V případě udělení souhlasu jsme oprávněni předat společnosti Obrazy partner, s.r.o. osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, telefonní číslo, a společnost Obrazy partner, s.r.o. je oprávněna předané osobní údaje v tomto rozsahu zpracovat pro účely svého přímého marketingu. 

 1. Zdroje osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které získáme:

 • přímo od Vás v souvislosti s plněním uzavřených smluv nebo zpracováním Vašich požadavků

(včetně údajů, které získáme z dokladů, jež naší společnosti předložíte)

 • v souvislosti s plněním smluv z jiných zdrojů než od Vás, popřípadě z veřejných zdrojů
 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, adresa trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a dále stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal; u fyzických osob podnikajících také obchodní firma, či odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo
 • kontaktní údaje – např. telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pro doručování
 • další údaje, které jsou nezbytné (i) pro plnění smlouvy (včetně např. bankovního spojení), dále (ii) pro plnění právních povinností (např. podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně údajů týkajících se politicky exponovaných osob ve smyslu tohoto zákona a údajů týkajících se osob, vůči kterým Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce) nebo pro (iii) realizaci oprávněného zájmu
 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění příslušného účelu a v souladu se lhůtami stanovenými v příslušných právních předpisech (zejména lhůtami pro uchovávání údajů podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), případně po dobu, kterou vyžaduje realizování příslušného oprávněného zájmu, který spočívá zejména v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Záznamy z kamerového systému přitom uchováváme zpravidla maximálně 7 dnů, s výjimkou zaznamenaných incidentů, které je pro účely našeho oprávněného zájmu nezbytné uchovávat po delší dobu.

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme v případech, kdy jsme k tomu povinni podle právních předpisů nebo to je z jiného důvodu potřeba, následujícím kategoriím příjemců:

 • orgány veřejné moci a veřejné instituce
 • zpracovatelé (v rámci činnosti, kterou pro naši společnost vykonávají, přičemž dbáme na to, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zajištěna), včetně poskytovatelů systému pro vedení dokumentace v elektronické podobě a dalších IT služeb a poskytovatelů právních, účetních a daňových služeb

Nemáme zájem předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 1. Poučení o právech subjektu údajů

Máte právo u naší společnosti, jakožto správce Vašich osobních údajů:

 • kdykoli odmítnout přímý marketing naší společnosti, včetně zasílání upozornění týkajících se aukcí (které naše společnost provozuje) a jiných obchodních sdělení
 • požadovat přístup k osobním údajům, které jsou o Vás zpracovávány, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR
 • požadovat opravu (případně aktualizaci) osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné; s přihlédnutím k účelům zpracování máte v odůvodněných případech také právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů
 • požadovat výmaz osobních údajů za podmínek, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR
 • požadovat omezení zpracování údajů za podmínek, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR
 • získat osobní údaje, které se Vás týkají a které zpracováváme automatizovaně pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte také právo požadovat, aby naše společnost předala tyto údaje jinému správci, a to vše za podmínek upravených v čl. 20 GDPR
 • máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za podmínek upravených v čl. 21 GDPR, zejména pokud je zpracování prováděno pro účely oprávněného zájmu naší společnosti (pokud jde o přímý marketing – viz výše)

Přímý marketing naší společnosti (včetně zasílání upozornění týkajících se aukcí a jiných obchodních sdělení) můžete odmítnout jednoduše zasláním e-mailu na info@obrazyvaukci.cz.

Udělený souhlas s přímým marketingem společnosti Obrazy v aukci, s.r.o. můžete kdykoli jednoduše odvolat zasláním e-mailu na info@obrazyvaukci.cz.

Jinak můžete (výše uvedená) práva dle Vaší volby uplatňovat e-mailem, dopisem nebo datovou zprávou doručovanou do datové schránky, a to na příslušný kontaktní údaj naší společnosti uvedený v bodě 2 výše. Především vzhledem k tomu, že je nutné, abychom se mohli spolehnout, že žádost přichází skutečně od Vás, není možné, abyste svá práva uplatňovali telefonicky. Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme žadatele požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme Vaše odmítnutí přímého marketingu naší společnosti a/ nebo odvolání souhlasu s přímým marketingem společnosti Obrazy partner, s.r.o., bude daný marketing ukončen.

Pokud obdržíme Vaši žádost na uplatnění jiného práva, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních (případně o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a žádat o soudní ochranu) bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu pro vyrozumění o přijatých opatřeních je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce (o prodloužení, spolu s důvody, Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti). Naše společnost není v určitých případech dle právních předpisů povinna Vaší žádosti zcela nebo zčásti vyhovět.

Pro potřeby využití produktu ID Fusion uzavřely společnosti Obrazy v aukci, s.r.o. a Adform dohodu na společném správcovství dat, ze kterého se pro společnost Adform můžete odhlásit na k tomu určené stránceVíce informací v dokumentu prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího zjednání nápravy však doporučujeme se nejprve obrátit na naši společnost.

Aukční řád

I. Definice a výklad pojmů

Aukce:

Způsob prodeje/nákupu Předmětu prostřednictvím Aukční síně, kdy výše kupní ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě návrhů na uzavření Kupní smlouvy (příhozů) Účastníků, kteří mají zájem o uzavření Kupní smlouvy.

Aukční řád:

Obchodní podmínky Provozovatele, nedílná součást Smlouvy o užívání Aukční síně a/nebo Kupní smlouvy.

Aukční síň:

Systém Provozovatele provozovaný na webu www.obrazyvaukci.cz

Kupní smlouva:

Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem, jako prodávajícím (nejčastěji na základě komisionářské smlouvy uzavřené s Vlastníkem), a Vydražitelem, jako kupujícím, která se uzavírá okamžikem vydražení Předmětu v Aukci Vydražitelem.

Komisionářská smlouva:

Komisionářská smlouva uzavřená mezi Provozovatelem, jako komisionářem, a Vlastníkem, jako komitentem, na základě které je Provozovatel oprávněn nabízet Předmět k prodeji Účastníkům prostřednictvím Aukční síně a zprostředkovat tak pro Vlastníka prodej Předmětu. 

Provozovatel:

Provozovatel Aukční síně, a to společnost Obrazy v aukci, s.r.o., IČ: 24165620, se sídlem Korunní 972/75, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184743, zastoupená Ing. Jaroslavem Jakubcem, jednatelem, a/nebo Mgr. Dominikou Jakubcovou, jednatelkou.

Předmět:

Umělecké dílo a/nebo předmět sběratelské či historické hodnoty prodávaný prostřednictvím Aukční síně.

Smlouva o užívání Aukční síně:

Smlouva o užívání Aukční síně uzavřená mezi Provozovatelem a Účastníkem, která se uzavírá registrací v Aukční síni.

Vlastník:

Fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k Předmětu, který je za účelem prodeje Provozovatelem nabízen v Aukční síni.

Účastník:

Fyzická nebo právnická osoba, která provedla registraci na webu Aukční síně, čímž uzavřela s Provozovatelem v elektronické podobě Smlouvu o užívání Aukční síně.

Uživatelský profil:

Administrační rozhraní určené registrovaným Účastníkům, založené po uzavření Smlouvy o užívání Aukční síně, které obsahuje zejména údaje o Účastníkovi, o jeho účasti v Aukcích uskutečněných v Aukční síni, údaje o Předmětech vydražených daným Účastníkem, uzavřených Kupních smlouvách, výzvu k úhradě kupní ceny vydraženého Předmětu apod.

Úvěrová instituce:

Úvěrová instituce působící na území Evropského hospodářského prostoru ve smyslu § 11 odst. 7 Zákona o praní špinavých peněz.

Vydražitel:

Účastník, který při splnění podmínek Aukce dal nejvyšší nabídku kupní ceny draženého Předmětu.

Průkaz totožnosti:

Občanský průkaz nebo cestovní doklad, který je platný ke dni jeho předložení Provozovateli za podmínek tohoto Aukčního řádu.

Občanský zákoník:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon proti praní špinavých peněz:

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Obecná ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky v podobě Aukčního řádu jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání Aukční síně a/nebo Kupní smlouvy, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy o užívání Aukční síně a/nebo Kupní smlouvy a dále práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním internetového obchodu Aukční síň. Užíváním Aukční síně Účastník potvrzuje, že se předem seznámil se zněním tohoto Aukčního řádu.

2.2. Provozovatel realizuje a/nebo zprostředkovává prodej Předmětů formou Aukcí, tedy způsobem prodeje Předmětů, kdy výše kupní ceny za prodej Předmětu je tvořena po dobu trvání Aukce na základě návrhů na uzavření Kupní smlouvy (příhozů) učiněných ze strany jednotlivých Účastníků, kteří mají zájem o koupi Předmětu a uzavření Kupní smlouvy.

2.3. Provozovatel je oprávněn v Aukční síni nabízet a prodávat zejména Předměty, které převzal od jejich Vlastníka na základě Komisionářské smlouvy a které na základě Komisionářské smlouvy prodává svým jménem na účet Vlastníka. Současně je Provozovatel oprávněn v Aukční síni nabízet k prodeji také Předměty, ke kterým náleží vlastnické právo přímo Provozovateli. 

2.4. Kontaktní údaje Provozovatele:

 • Poštovní adresa pro doručování: Obrazy v aukci, s.r.o., Korunní 972/75, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00
 • Adresa pro osobní odběr: Korunní 972/75, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00
 • Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jakubec a Mgr. Dominika Jakubcová
 • E-mail: info@obrazyvaukci.cz 
 • Telefon: + 420 222 512 313

Sídla provozoven Provozovatele:

 • Provozovna Praha: Korunní 75, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00
 • Provozovna Brno: Hybešova 42 (Millenium Center), Brno, PSČ: 602 00

 

III. Podmínky registrace

3.1. Podmínkou nakupování Předmětů prostřednictvím Aukční síně je uzavření Smlouvy o užívání Aukční síně a bezplatná registrace Účastníka do „Klubu dražitelů“ na webu Aukční síně.

3.2. Nakupování Předmětů prostřednictvím Aukční síně je dostupné všem osobám, které splňují všechna níže uvedená kritéria:

(I) jsou zaregistrované v systému Aukční síně, uzavřely s Provozovatelem Smlouvu o užívání Aukční síně, a jsou tedy Účastníky a členy „Klubu dražitelů“;

(II) jsou svéprávné;

(III) nejsou osobami, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k Předmětům nabízených prostřednictvím Aukce v Aukční síni; osobami, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs a/nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že jejich majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí;

(IV) nejsou zaměstnanci Provozovatele, ani osobami jim blízkými;

(V)  nejsou osobami, kterým ze strany Provozovatele byla omezena, pozastavena, zrušena a/nebo nepovolena registrace do Aukční síně;

(VI) nejsou osobami, které se odmítly podrobit postupům dle odst. 3.4. až 3.6. tohoto Aukčního řádu.

3.3. Účastníci ani zájemci o uzavření Smlouvy o užívání Aukční síně nemají žádný právní nárok na užívání Aukční síně nebo na uzavření Smlouvy o užívání Aukční síně. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci kterémukoli zájemci o registraci, popř. odstoupit od Smlouvy o užívání Aukční síně se stávajícím Účastníkem a jeho Uživatelský účet zrušit a/nebo omezit či pozastavit přístup Účastníka k některým službám, a to zejména poruší-li Účastník podmínky Smlouvy o užívání Aukční síně, tento Aukční řád, dobré mravy či veřejný pořádek, jsou-li pochybnosti o pravosti či úplnosti údajů, které Účastník uvedl, poškozuje-li Účastník svým jednáním dobré jméno Provozovatele a/nebo i bez uvedení důvodu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či jinou újmu tím způsobenou příslušnému Účastníku.

3.4. Účastníci berou na vědomí, že Provozovatel (jako povinná osoba) a Účastníci (jako klienti této povinné osoby) jsou povinni plnit povinnosti podle Zákona proti praní špinavých peněz, včetně povinností ke zjištění, zaznamenání, ověření a uchovávání identifikačních, popř. jiných údajů fyzických a právnických osob. S ohledem na tyto povinnosti bude Provozovatel provádět identifikaci osob, které projeví zájem o registraci, a to:

(I) fyzické osoby tak, že zjistí a zaznamená všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebo nebylo-li přiděleno, datum narození), místo narození, pohlaví, adresu trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, druh, číslo a dobu platnosti Průkazu totožnosti a dále stát, popřípadě orgán, který Průkaz totožnosti vydal;

(II) fyzické osoby podnikající tak, že vedle údajů dle bodu (I) výše zjistí a zaznamená též její obchodní firmu, či odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo;

(III) právnické osoby tak, že zjistí a zaznamená obchodní firmu, či název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí) a současně zjistí a zaznamená údaje v rozsahu dle bodu (I) výše týkající se fyzické osoby, která jménem (v zastoupení) dané právnické osoby jedná ve vztahu k Provozovateli; v případech, kdy je právnická osoba při jednání zastoupena další právnickou osobou, Provozovatel zjistí a zaznamená údaje ve výše uvedeném rozsahu ve vztahu k příslušné další právnické osobě.

3.5. Za účelem provedení identifikace a ověření údajů dle odst. 3.4. tohoto Aukčního řádu, za podmínek Zákona proti praní špinavých peněz, předloží příslušná fyzická osoba Provozovateli svůj Průkaz totožnosti a ve vztahu k příslušné právnické osobě bude Provozovateli předložen její výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce (resp. v případě zahraniční právnické osoby doklad o její existenci, ne starší než 3 měsíce), přičemž pro účely registrace online je uvedené doklady možné předložit v elektronické kopii (skenu); tím není dotčena povinnost k následnému předložení originálu dokladu v případě vydražení Předmětu při splnění podmínek podle Zákona proti praní špinavých peněz.

3.6. Při registraci je osoba, která projeví zájem o registraci, povinna čestně prohlásit, zda je nebo není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 Zákona proti praní špinavých peněz, a dále zda je nebo není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

3.7. Registraci je možno provést:

(I) online na webových stránkách Aukční síně: www.obrazyvaukci.cz; nebo

(II) osobně v sídle Provozovatele na adrese Korunní 972/75, Praha 3 – Vinohrady.

3.8. Registrace je dokončena tím, že Provozovatel odešle zprávu na kontaktní e-mail osoby, která projevila zájem o registraci, obsahující její registrační údaje a další pokyny. Tímto okamžikem je uzavřena Smlouva o užívání Aukční síně. Současně vznikne Uživatelský profil daného Účastníka na webu Aukční síně.

3.9. Účastník je povinen písemně nebo emailem (na adresu info@obrazyvaukci.cz) oznamovat Provozovateli veškeré změny údajů, které Provozovateli sdělil dle odst. 3.4. a 3.6. tohoto Aukčního řádu, pokud tyto změny nastanou po registraci Účastníka, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne takové změny, nebo první (1.) pracovní den po prvním příhozu Účastníka následujícím po takové změně – dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. V případech, kdy jde o změnu údaje ověřovaného z dokladu dle odst. 3.5. tohoto Aukčního řádu, je Účastník povinen společně s oznámením předložit Provozovateli kopii příslušného dokladu (případně pokud je to možné, originál dokladu); tím není dotčena povinnost k následnému předložení originálu dokladu podle Zákona proti praní špinavých peněz.

3.10. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identifikační a/nebo jiné údaje týkající se registrovaného Účastníka nebyly ze strany účastníka uvedeny pravdivě, nejsou správné a/nebo doklady, kterými se Účastník prokázal, nejsou platné.

3.11. Účastník je povinen udržovat svůj Uživatelský profil a heslo k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla k Uživatelskému profilu.

3.12. Prvky zpřístupněné prostřednictvím webu Aukční síně, jako např. uživatelské rozhraní, zdrojový kód, texty, grafy, fotografie a/nebo jiná data, podléhají ochraně dle autorského práva a/nebo ochraně dle jiných práv k nehmotným statkům. Žádné z těchto prvků nesmějí být bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele kopírovány, užívány a/nebo zpracovávány. Všechna práva k těmto prvkům jsou vyhrazena Provozovateli.

 

 IV. Předměty nabízené v Aukční síni

4.1. Provozovatel nabízí v Aukční síni k prodeji Předměty zejména na základě Komisionářských smluv, které uzavřel s Vlastníky těchto Předmětů, případně nabízí Předměty ve svém vlastnictví.

4.2. Účastník je srozuměn s tím, že veškeré informace, specifikace, údaje a veškerá prohlášení uvedená v popisu Předmětů na webu Aukční síně týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data, provenience či stavu jsou sděleny a odsouhlaseny Vlastníky daných předmětů, vyjadřují pouze názor těchto Vlastníků a jsou Provozovatelem dále uváděny pro účely nabídky a prodeje Předmětů.

4.3. Všechny Předměty si Účastníci mohou prohlédnout na internetových stránkách Aukční síně www.obrazyvaukci.cz, kde jsou Předměty popsány a je zveřejněna jejich fotografie. Všechny Předměty si Účastníci rovněž mohou prohlédnout v sídle Provozovatele na adrese: Korunní 972/75, Praha 3 – Vinohrady, a seznámit se tak před účastí v Aukci se skutečným stavem Předmětů. Provozovatel se zavazuje Účastníkům poskytnout maximální možnou součinnost k tomu, aby jim bylo umožněno si Předměty v jeho sídle před jejich účastí v Aukci důkladně prohlédnout. Účastníci si mohou k prohlídce Předmětu přivést i znalce, restaurátora či jiného odborníka a toto je jim ze strany Provozovatele doporučeno.  Účastník bere výslovně na vědomí a je plně srozuměn s tím, že má možnost se před Aukcí důkladně seznámit se skutečným stavem každého Předmětu a je proto výhradně na uvážení daného Účastníka, zda se Účastník rozhodne zúčastnit dražby Předmětu bez ověření jeho skutečného stavu. Účastník současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě rozporu mezi popisem Předmětu na webu Aukční síně a skutečným stavem Předmětu je rozhodující stav skutečný, přičemž tento skutečný stav Předmětu daný Účastník přijímá také tím, pokud nevyužije své možnosti si daný Předmět před jeho dražbou osobně prohlédnout a zúčastní se dražby Předmětu.

4.4. Účastník výslovně prohlašuje a potvrzuje, že si je vědom toho, že na některé z Předmětů nabízených v Aukční síni se mohou vztahovat práva a povinnosti uvedené v níže uvedených právních předpisech, a je s těmito právy a povinnostmi srozuměn. V případě jakýchkoli nejasností či doplňujících otázek týkajících se níže uvedených právních předpisů je Účastník povinen se písemně informovat u Provozovatele. Jestliže tak Účastník neučiní, potvrzuje, že níže uvedeným právním předpisům porozuměl a je zcela srozuměn se všemi právy a povinnosti, které mu z nich mohou vyplývat:

(I) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

(II) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

(III) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Účastníci berou na vědomí, že Předměty dražené v Aukční síni jsou Předměty použitými a/nebo starožitnosti, v důsledku čehož jsou v popisech Předmětů uvedeny jen takové vady a poškození, které ovlivňují uměleckou či kulturní hodnotu daného Předmětu. Tyto Předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. V případě jakýchkoli nejasností o stavu Předmětu je Účastník povinen se o stavu Předmětu před učiněním příhozu písemně informovat u Provozovatele. Pokud tak Účastník neučiní, bere na vědomí, že pro účely Kupní smlouvy o stavu Předmětu žádné nejasnosti nepanují. Poškození odpovídající běžnému opotřebení dražených Předmětů, které jsou Předměty použitými, s ohledem na jejich stáří nebo charakter nemusí být v popisu Předmětu na webu Aukční síně výslovně uvedena, jelikož vzhledem k uměleckému či kulturnímu charakteru těchto Předmětů nepředstavují vady.

 

V. Průběh Aukce a uzavření Kupní smlouvy

5.1. Nakupování předmětů Účastníky probíhá formou aukční nabídky, tj. formou internetové dražby za podmínek dle tohoto Aukčního řádu, přičemž předmětem následně uzavřené Kupní smlouvy je Provozovatelem vystavený Předmět. Lhůta pro podávání návrhů na uzavření Kupní smlouvy (příhozů) je určena Provozovatelem.

5.2. Pod pojmem „příhoz“ se rozumí návrh Účastníka na uzavření Kupní smlouvy, který činí Účastník prostřednictvím Aukční síně. Učiněným podáním (nabídkou ceny) je Účastník vázán. Je-li proveden příhoz během posledních pěti (5) minut Aukce, je plánovaný čas ukončení dané Aukce prodloužen o další tři (3) minuty. Čas ukončení Aukce je tímto způsobem prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Aukci draženého Předmětu či změnit její termín z technických důvodů a/nebo v případě vzniku jakýchkoli jiných překážek nezaviněných Provozovatelem. V takovém případě Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením Aukce z těchto důvodů.

5.3. Učiněním příhozu v Aukci daný Účastník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a pravidly dané Aukce, tj. nad rámec Smlouvy o užívání aukční síně a tohoto Aukčního řádu zejména též s příslušným aukčním katalogem a aukční vyhláškou zveřejněnými v souvislosti s danou Aukcí na webu Aukčního portálu. Současně učiněním příhozu Účastník potvrzuje, že se řádně seznámil s přisuzovaným autorstvím, vlastnostmi, pravostí, jakostí, původem, stářím, proveniencí a stavem draženého Předmětu a potvrzuje, že je srozuměn s tím, že údaje uvedené v popisu Předmětu jsou čistě informativní a Provozovatel neodpovídá ani neručí za jejich správnost a úplnost. Účastník je srozuměn, že učiněním každého příhozu v Aukci vyjadřuje souhlas s tím, že stane-li se Vydražitelem daného Předmětu, pak ve vztahu k němu dochází v okamžiku vydražení Předmětu k poskytnutí služeb spočívajících ve využití Aukční síně ze strany Provozovatele, čímž vzniká Provozovateli nárok na uhrazení odměny ve výši aukční přirážky v souladu s odst. 6.2. tohoto Aukčního řádu.

5.4. Hodnota prvního příhozu je vždy rovna vyvolávací ceně Předmětu, která je uvedena na webu Aukční síně. Příhoz Účastníka je vždy závazný a jeho anulace je vyloučena, což daný Účastník bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím. Zároveň je Účastník povinen jednat při příhozu zcela obezřetně a informovaně. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost na jednání Účastníka spočívající v činění neuvážených příhozů.

5.5. Výše jednotlivých příhozů v průběhu Aukce je určena tímto tarifem příhozů:

 • 100,- Kč při okamžité aukční ceně méně než 5.000,- Kč;
 • 500,- Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000,- Kč, ale méně než 10.000,- Kč;
 • 1.000,- Kč při okamžité aukční ceně více než 10.000,- Kč, ale méně než 50.000,- Kč;
 • 5.000,- Kč při okamžité aukční ceně více než 50.000,- Kč, ale méně než 100.000,- Kč;
 • 10.000,- Kč při okamžité aukční ceně více než 100.000,- Kč, ale méně než 500.000,- Kč;
 • 50.000,- Kč při okamžité aukční ceně více než 500.000,- Kč ale méně než 1.000.000,- Kč;
 • 100.000,- Kč při okamžité aukční ceně více než 1.000.000,- Kč ale méně než 5.000.000,- Kč;
 • 200.000,- Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000.000,- Kč a více.

5.6. Provozovatel je oprávněn příhoz Účastníka jednostranně zrušit v případech, kdy:

(I) není možné ověřit identifikační údaje Účastníka Aukce a/nebo údaje poskytnuté Vlastníkem neodpovídají skutečnosti;

(II) dojde ke zničení nebo poškození Předmětu (živelná událost, cizí zavinění, krádež);

(III) má Provozovatel jakékoli pochybnosti o důvěryhodnosti Účastníka a/nebo o tom, zda je jednání Účastníka v souladu s právními předpisy, a to zejména (nikoli však výlučně) Zákonem proti praní špinavých peněz;

(IV) dojde ke zmaření Aukce z technických důvodů;

(V) poruší-li Účastník podmínky Smlouvy o užívání Aukční síně, tento Aukční řád, dobré mravy či veřejný pořádek.

5.7. V případě jakéhokoli podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit příslušnou Aukci a/nebo zrušit registraci Účastníka bez jakékoli náhrady.

5.8. Okamžikem ukončení Aukce draženého předmětu jeho vydražením Vydražitelem (učiněním nejvyššího příhozu) dochází k uzavření Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Vydražitelem.

5.9. Účastníci berou na vědomí, že realizace Kupní smlouvy je podmíněna splněním podmínek podle Zákona proti praní špinavých peněz, a to v rozsahu, ve kterém se na příslušnou Aukci, resp. Kupní smlouvu, vztahují. Účastník (resp. oprávněný zástupce Účastníka) je přitom i bez vyzvání Provozovatele povinen osobně předložit Provozovateli originál Průkazu totožnosti a/nebo jiného dokladu dle odst. 3.5. tohoto Aukčního řádu a/nebo je na požádání povinen poskytnout Provozovateli informace a/nebo jiné údaje, a to vše v případech a za podmínek stanovených Zákonem proti praní špinavých peněz. Jakékoli porušení Zákona proti praní špinavých peněz ze strany Účastníka se považuje za podstatné porušení Smlouvy o užívání Aukční síně a každé Kupní smlouvy, které se takové porušení zákona týká.

 

VI. Kupní cena a aukční přirážka

6.1. V okamžiku skončení Aukce a uzavření Kupní smlouvy bude v Uživatelském profilu Účastníka, který učinil nejvyšší příhoz a stal se tak Vydražitelem daného Předmětu, zobrazeno upozornění a informace o této skutečnosti. Tímto způsobem bude daný Účastník informován, že se stal Vydražitelem Předmětu draženého v dané Aukci, a současně mu bude sdělena kupní cena Předmětu, výše aukční přirážky, pokyny k provedení úhrady kupní ceny a současně výzva k převzetí vydraženého Předmětu nejpozději do 14 dní od skončení dané Aukce.

6.2. Vydražitel je povinen uhradit Provozovateli kupní cenu, za kterou Předmět vydražil, a nad rámec této kupní ceny je povinen Provozovateli uhradit tzv. aukční přirážku, jejíž výše je stanovena na 25 % (slovy: dvacet pět procent) z výše kupní ceny Předmětu. Kupní cena náleží Vlastníkovi vydraženého Předmětu a bude mu ze strany Provozovatele vyplacena v souladu s příslušnou Komisionářskou smlouvou. Aukční přirážka je poplatkem za využití Aukční síně a odměnou Provozovatele za poskytnutí služeb Aukční síně, jakož i za zprostředkování prodeje Předmětu, s čímž Vydražitel souhlasí.

6.3. Kupní cenu a aukční přirážku je Vydražitel povinen uhradit buď bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele, č. ú. 4230833399/0800, vedený u České spořitelny, a.s., nebo osobně v sídle Provozovatele, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou prostřednictvím platebního terminálu. V případě úhrady bankovním převodem je Vydražitel vždy povinen uvést jako variabilní symbol číslo vydražené položky (Předmětu), které mu bylo sděleno prostřednictvím upozornění v Uživatelském profilu. Jedná-li se o první platbu, kterou Vydražitel ve vztahu k Provozovateli tímto způsobem provádí, je Vydražitel povinen platbu provést z účtu vedeného na jméno Vydražitele u Úvěrové instituce v souladu s požadavky Zákona proti praní špinavých peněz.

6.4. Nárok na uhrazení kupní ceny Předmětu a aukční přirážky vzniká Provozovateli okamžikem vydražení Předmětu Vydražitelem. Kupní cena a aukční přirážka jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Předmět Vydražitelem vydražen a kdy došlo k uzavření Kupní smlouvy.

6.5. Neuhradí-li Vydražitel kupní cenu Předmětu a/nebo aukční přirážku v termínu splatnosti dle odst. 6.4. tohoto Aukčního řádu, je Provozovatel oprávněn po Vydražiteli vymáhat jejich úhradu; v takovém případě Vydražitel nese všechny náklady související s vymáháním dlužných částek, včetně případných nákladů právního zastoupení. Dále se Vydražitel zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: žádná celá jedna desetina procenta) z dlužné částky denně v případě, že bude v prodlení se zaplacením kupní ceny a/nebo aukční přirážky nebo jejich části. Smluvní pokutou není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody v plné výši. V případě neuhrazení kupní ceny Předmětu a/nebo aukční přirážky Vydražitelem ani do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne vydražení Předmětu má Provozovatel rovněž právo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Provozovatelem z důvodu prodlení Vydražitele s úhradou kupní ceny Předmětu a/nebo aukční přirážky se Vydražitel zavazuje nahradit Provozovateli újmu, která mu prodlením Vydražitele vznikla, včetně ušlého zisku, a dále zaplatit Provozovateli poplatek ve výši neuhrazené aukční přirážky. 

6.6. Vydražitel nabývá vlastnické právo k vydraženému Předmětu jeho převzetím za podmínek dle odst. 7.1. tohoto Aukčního řádu.

 

VII. Převzetí předmětu Vydražitelem

7.1. Vydražitel je povinen si Předmět převzít v sídle Provozovatele na adrese Korunní 972/75, Praha 3 – Vinohrady, a to nejpozději do 14 dnů od vydražení Předmětu v Aukci, v souladu s upozorněním, které bylo Vydražiteli dle odst. 6.1. tohoto Aukčního řádu po vydražení Předmětu zobrazeno v Uživatelském profilu, ve kterém jej může Vydražitel od té doby nalézt. Vydražitel současně bere na vědomí, že před tím, než bude uhrazena celá kupní cena Předmětu, a celá aukční přirážka, popř. před tím, než budou splněny podmínky podle Zákona proti praní špinavých peněz v souladu s odst. 7.4. tohoto Aukčního řádu, nemá Vydražitel nárok na vydání vydraženého Předmětu.

7.2. V případě, kdy Vydražitel hradí kupní cenu Předmětu a aukční přirážku převodem na účet Provozovatele, obdrží Vydražitel obratem poté, co bude kupní cena Předmětu s aukční přirážkou v plné výši připsána na bankovní účet Provozovatele, prostřednictvím Uživatelského profilu pokyn k převzetí Předmětu. Vydražitel se v takovém případě zavazuje zadat pokyn k provedení platby s dostatečným předstihem, aby byla platba připsána na bankovní účet Provozovatele před uplynutím 14 (čtrnácti) denní lhůty k převzetí Předmětu od jeho vydražení a Vydražitel tak měl možnost si Předmět v této lhůtě vyzvednout.

7.3. V případě, kdy Vydražitel hradí kupní cenu Předmětu a aukční přirážku v hotovosti nebo platební kartou v sídle Provozovatele, se Vydražitel zavazuje převzít si Předmět ihned po uhrazení kupní ceny Předmětu a aukční přirážky. 

7.4. Zároveň v případech, kdy to vyžaduje Zákon proti praní špinavých peněz, je Vydražitel (resp. oprávněný zástupce Vydražitele) nejpozději před převzetím Předmětu povinen osobně předložit Provozovateli originál Průkazu totožnosti a/nebo jiného dokladu dle odst. 3.5. tohoto Aukčního řádu a/nebo poskytnout Provozovateli zákonem stanovené informace a/nebo jiné údaje. Před tím, než bude uhrazena celá kupní cena Předmětu a celá aukční přirážka, resp. před tím, než budou splněny podmínky podle Zákona proti praní špinavých peněz, nemá Vydražitel nárok na vydání vydraženého Předmětu.

7.5. V případě, kdy bude Vydražitel v prodlení s převzetím Předmětu a/nebo splněním podmínek podle Zákona proti praní špinavých peněz, zavazuje se Vydražitel uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (sto korun českých) bez DPH za každý den prodlení s převzetím každého Předmětu. Současně tímto prodlením Vydražitele vzniká Provozovateli právo odstoupit od Kupní smlouvy s účinností dnem doručení emailu o odstoupení, přičemž smluvní strany se výslovně dohodly, že v takovém případě je Provozovatel povinen vrátit Vydražiteli pouze kupní cenu Předmětu, nikoli aukční přirážku, kterou si je v tomto případě Provozovatel oprávněn ponechat jako odměnu za poskytnutí služeb souvisejících s využitím Aukční síně; tím není dotčeno právo Provozovatele na smluvní pokutu a/nebo náhradu škody.

7.6. Vydražitel se primárně zavazuje Předmět převzít osobně v sídle Provozovatele. Po dohodě s Provozovatelem je Vydražitel (v případech, na které se vztahuje Zákon proti praní špinavých peněz, po splnění podmínek podle tohoto zákona) oprávněn namísto osobního převzetí Předmětu požadovat zaslání Předmětu prostřednictvím České pošty či jiného přepravce, kterého určí Vydražitel; tím nejsou dotčena ustanovení odst. 7.1., 7.2. a 7.5. tohoto Aukčního řádu. Požaduje-li Vydražitel zaslání Předmětu prostřednictvím České pošty či jiného přepravce, zašle Provozovatel zakoupený Předmět Vydražiteli pouze na jeho písemnou žádost, přičemž v takovém případě zašle Provozovatel Předmět svým jménem na účet Vydražitele a Vydražitel před odesláním Předmětu přebírá veškeré riziko nebezpečí škody vzniklé přepravou. Vydražitel je povinen předem uhradit veškeré náklady související se zabalením a přepravou Předmětu. Provozovatel nenese odpovědnost za volbu přepravní služby Vydražitelem, ani za škodu vzniklou či způsobenou při přepravě Předmětu. Přepravované Předměty nejsou kryty pojištěním Provozovatele, což Vydražitel bere na vědomí.

7.7. Nevyzvedne-li si Vydražitel vydražený Předmět ani do tří (3) měsíců ode dne jeho vydražení, a to ani po dodatečné výzvě Provozovatele k vyzvednutí Předmětu se stanovením dodatečné lhůty zveřejněné v Uživatelském profilu daného Vydražitele, je Provozovatel oprávněn tento vydražený a nevyzvednutý Předmět

(I) prodat na účet Vydražitele pomocí svépomocného prodeje, v takovém případě Provozovatel Vydražiteli poukáže částku, za kterou se podařilo Předmět zpeněžit, poníženou o veškeré náklady, které Provozovateli v souvislosti s prodlením Vydražitele vznikly, nebo

(II) od Vydražitele odkoupit za cenu, za kterou byl Předmět vydražen, poníženou o aukční příplatek a veškeré náklady, které Provozovateli v souvislosti s prodlením Vydražitele vznikly, nebo

(III) darovat subjektu poskytujícím charitativní služby, a jež je k této činnosti registrován u příslušného orgánu veřejné správy, nebo

(IV) zničit, přičemž o zničení Předmětu bude Provozovatelem sepsán příslušný protokol.

 

VIII. Ukončení smluv

8.1. V případě učinění vítězného příhozu na Předmět Vydražitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v rozsahu poskytnutých služeb Aukční síně bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů, neboť učiněním příhozu Účastníkem (Vydražitelem) se má za to, že tímto dal výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. V okamžiku vydražení Předmětu Provozovatel začal se souhlasem a na výslovnou žádost Vydražitele s poskytováním sjednaných služeb Aukční síně.

8.2. Vydražitel, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí Předmětu. K odstoupení dle tohoto odstavce je možné použít formulář pro odstoupení zveřejněný zde na webu Aukčního portálu. Odstoupení od Kupní smlouvy je třeba učinit a do 14 (čtrnácti) dnů doručit Provozovateli. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto odstavce se Vydražitel zavazuje Předmět vrátit Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, a to předáním v některé z provozoven Provozovatele. Náklady spojené s vrácením Předmětu nese Vydražitel. Učiněním příhozu v Aukci každý Účastník, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, vyjádřil v souladu s odst. 5.2. tohoto Aukčního řádu učiněním každého příhozu souhlas s tím, že stane-li se Vydražitelem daného Předmětu, započne Provozovatel v okamžiku vydražení Předmětu a uzavření Kupní smlouvy s poskytováním služeb Aukční síně Provozovatelem, a to ve lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy. V rozsahu poskytnutí služeb Aukční síně tak nebude možné od smlouvy odstoupit. V důsledku toho je Vydražitel v případě odstoupení od Kupní smlouvy povinen uhradit Provozovateli úměrnou částku odpovídající rozsahu poskytnutých služeb Aukční síně do doby, kdy byl Provozovatel o odstoupení od Kupní smlouvy Vydražitelem informován. 

8.3. Dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, vrací se kupní cena Předmětu až poté, co bude Provozovateli vrácen daný Předmět. Pokud by Předmět vykazoval po jeho vrácení ze strany Vydražitele známky poškození, je Provozovatel oprávněn z vracené kupní ceny Předmětu odečíst přiměřenou částku na opravu Předmětu, popř. jako kompenzaci snížené hodnoty Předmětu. Pokud měl Vydražitel z užívání vydraženého Předmětu v době před odstoupením od Kupní smlouvy užitky, má Provozovatel nárok na zaplacení přiměřené odměny za takové užití Předmětu.

8.4. Vydražitel nebo Provozovatel je oprávněn od Kupní smlouvy a/nebo od Smlouvy o užívání Aukční síně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to za podmínek dle § 2002 a násl. Občanského zákoníku.

8.5. Účastník je oprávněn v případě, kdy se neúčastní žádné Aukce ve stádiu, kdy je příhoz, který v ní učinil, vítězným příhozem a/nebo aktuálně nejvyšším příhozem, písemně nebo emailem (na adresu info@obrazyvaukci.cz) zrušit svou registraci v systému Aukční síně („Klubu dražitelů“), tj. zrušit Smlouvu o užívání Aukční síně, a to s okamžitým účinkem ke dni doručení tohoto právního jednání Účastníka Provozovateli, a to i bez udání důvodu. Tímto zároveň dojde ke zrušení všech případných příhozů Účastníka, které nejsou aktuálně nejvyššími příhozy v příslušných probíhajících Aukcích, a ke zrušení Uživatelského profilu daného Účastníka.

8.6. Zánikem nebo zrušením Smlouvy o užívání Aukční síně a/nebo Kupní smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

 

IX. Práva z vadného plnění

9.1. Vydražitel se zavazuje si při převzetí Předmět s maximální možnou pečlivostí prohlédnout a případné vady písemně sdělit Provozovateli v okamžiku převzetí Předmětu, případně bez zbytečného odkladu poté, co je mohl s vynaložením náležité péče zjistit, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od jeho převzetí. Vydražitel je oprávněn si za účelem vynaložení odborné péče k převzetí Předmětu zajistit spoluúčast znalce, restaurátora či jiného odborníka v oboru výtvarné umění. Zjevné vady je Vydražitel povinen Provozovateli oznámit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí vydraženého Předmětu. Nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy Vydražitel vytknul písemně vady Předmětu, je povinen existenci těchto vad prokázat, např. formou odborného posouzení. V případě, kdy Vydražitel existenci vytknutých vad v dané lhůtě prokáže a tyto vady jsou Provozovatelem uznány, má Vydražitel právo na vrácení části kupní ceny Předmětu, maximálně však do výše aukční přirážky, nebo právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Kupní smlouvy, přičemž odstoupení je v takovém případě účinné jeho doručením Provozovateli. Provozovatel se v takovém případě zavazuje Vydražiteli vrátit kupní cenu Předmětu do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, co bude předmět Vydražitelem předán zpět Provozovateli v sídle Provozovatele. Pro vyloučení veškerých pochybností se výslovně uvádí, že požaduje-li Vydražitel vrácení části kupní ceny Předmětu, právo na odstoupení od Kupní smlouvy Vydražiteli nevzniká, přičemž v takovém případě se Vydražitel zavazuje Provozovateli podepsat potvrzení o tom, že je s touto skutečností srozuměn a s takovým postupem souhlasí. 

9.2. S ohledem na povahu prodávaných Předmětů nenese Provozovatel odpovědnost zejména za jejich původ, autorství, přisuzované vlastnosti, uměleckou charakteristiku, obsah, smysl či význam. Veškeré údaje, informace, specifikace a popisy Předmětů jsou uvedeny a převzaty od Vlastníka Předmětu a v Aukci jsou uváděny jako vlastnosti přisuzované a Provozovatel negarantuje jejich správnost či přesnost. Účastníci jsou na tuto skutečnost předem upozorňováni a srozuměni s tím, že činí příhozy v Aukcích na vlastní odpovědnost, přičemž sami odpovídají za to, že si dražený Předmět před příhozem prohlédli (v souladu s odst. 4.3. tohoto Aukčního řádu) a ověřili, že popis Předmětu na webu Aukční síně odpovídá skutečnému stavu draženého Předmětu.

9.3. Nevytkne-li Vydražitel vadu či poškození Předmětu včas ve lhůtě dle odst. 9.1. tohoto Aukčního řádu, a nepředloží-li důkazy k prokázání těchto vad nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté, je Vydražitel srozuměn s tím, že neoznámil Provozovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a náležité péči zjistit.

9.4. V případě, že Vydražitel se rozhodne nevyužít možnosti si Předmět před jeho vydražením v Aukci osobně prohlédnout v souladu s odst. 4.3. tohoto Aukčního řádu v sídle Provozovatele, tato skutečnost nemůže následně zakládat Vydražitelova práva z vadného plnění.

9.5. V případě, že Vydražitel bude uplatňovat své nároky z vadného plnění spočívající v tvrzení, že Předmět je falzum (padělek, napodobenina, falzifikát), Provozovatel výslovně Vydražitele upozorňuje, že tento nárok z vadného plnění lze považovat za oprávněný, pouze pokud bude existence falza jednoznačně a nesporně prokázána znaleckým posudkem od znalce v oboru výtvarné umění. Tím není dotčeno ustanovení odst. 9.3. tohoto Aukčního řádu.

9.6. Účastník je srozuměn s tím, že umělecké a sběratelské předměty nabízené v Aukční síni jsou předměty opotřebenými a použitými a jsou poskytovány bez jakékoli záruky za jakost.

9.7. Bez ohledu na výše uvedené v odst. 9.1. až 9.6. tohoto Aukčního řádu má Vydražitel, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, práva z vadného plnění dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, není-li dále v tomto odstavci uvedeno jinak. Postup uplatnění práva z vadného plnění Vydražitelem jakožto kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, se řídí Občanským zákoníkem a odst. 9.1. tohoto Aukčního řádu se na případ koupě spotřebitelem nepoužije. Vzhledem k tomu, že všechny Předměty nabízené v Aukční síni jsou předměty starými a/nebo použitými a/nebo opotřebovanými, vadou věci není její opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním či odpovídající míře jejího předchozího používání (jenž lze vzhledem ke stáří dané věci rozumně předpokládat). S ohledem na charakter prodávaných Předmětů (použité zboží) si Provozovatel a Vydražitelé, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, výslovně sjednávají zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění tak, že v souladu s § 2168 Občanského zákoníku činí tato doba 12 (dvanáct) měsíců.

9.8. Účastník bere na vědomí, že Provozovatel může na základě individuálně uzavřené dohody s Vydražitelem v konkrétních případech umožnit vrácení vydraženého Předmětu a/nebo Předmětů i postupem odlišným od podmínek stanovených dle tohoto Aukčního řádu. Pro vyloučení veškerých pochybností se výslovně uvádí, že uzavření takovéto dohody vždy podléhá výhradně uvážení Provozovatele a na její uzavření v konkrétních případech Vydražitelům a/nebo Účastníkům nevzniká jakýkoli právní nárok, a to ani do budoucna.

9.9. Celková výše odpovědnosti Provozovatele z vadného plnění a související náhrady škody vůči konkrétnímu Vydražiteli, který není spotřebitelem, je limitována maximálně do výše kupní ceny Předmětu dle příslušné Kupní smlouvy. Náhrada za škodu nepřímou a/nebo ušlého zisku Vydražitele, který není spotřebitelem, je výslovně vyloučena.

 

X. Zpracování osobních údajů

10.1. Provozovatel informuje Účastníky o zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím „Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním aukční síně“ dostupné zde na internetových stránkách www.obrazyvaukci.cz a Účastníci berou tuto informaci na vědomí.

 

XI. Mimosoudní řešení sporů a orgán dohledu

11.1. Zákazník, který je spotřebitelem, je při řešení případných sporů oprávněn kontaktovat subjekt pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).

 

XII. Vyřizování stížností Provozovatelem

12.1. Účastník, který je spotřebitelem je oprávněn se kdykoli obrátit na Provozovatele se svou stížností týkající se užívání aukční síně. Provozovatel přijímá stížnosti zaslané formou emailu na adresu info@obrazyvaukci.cz. Účastník je ve své stížnosti povinen uvést popis okolností a skutkového základu stížnosti, a to včetně časových souvislostí, jsou-li tyto pro danou záležitost relevantní.

12.2. Přijatou stížnost zpracuje k tomu pověřený pracovník Provozovatele. V případě, že o to Účastník požádá, zašle mu příslušný pracovník potvrzení o přijetí stížnosti.

12.3. Nelze-li stížnost Účastníka vyřídit ihned, vyřídí Provozovatel stížnost zpravidla do 15 dnů od jejího přijetí. Stížnost může být vyřízena zejména následujícími způsoby:

a) Provozovatel stížnosti Účastníka vyhoví;

b) Provozovatel stížnost Účastníka zamítne a uvede odpovídající důvody (např. rozpor požadavku nebo jednání Účastníka s Aukčním řádem nebo s právním předpisem);

c) Provozovatel si vyžádá od Účastníka doplňující informace, případně důkazy k prokázání tvrzení uváděných ve stížnosti.

12.4. Účastník, který je spotřebitelem se rovněž může obrátit se stížností na orgán státního dozoru kterým je Česká obchodní inspekce (kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).

 

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Veškeré právní vztahy vyplývající a související s využíváním Aukční síně se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

13.2. Veškerý obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele podléhá autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování a/nebo jiné šíření bez výslovného souhlasu Provozovatele je zakázáno.

13.3. Veškeré odkazy používané v tomto Aukčním řádu představují odkazy na ustanovení tohoto Aukčního řádu, není-li v daném odkazu výslovně stanoveno jinak.

13.4. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit (tj. doplnit a/nebo jinak změnit) tento Aukční řád, a to i bez předchozího oznámení jednotlivým Účastníkům tak, že uveřejní jeho aktuální úplné znění na internetových stránkách Aukční síně www.obrazyvaukci.cz. Tímto uveřejněním nabývá změněný Aukční řád platnosti a účinnosti. Účastník přitom vyslovuje souhlas s příslušnou změnou Aukčního řádu, a to bez dalšího prvním přihlášením do svého Uživatelského profilu v systému Aukční síně a/nebo jiným využitím služeb systému Aukční síně (zejména učiněním příhozu), které bude následovat po uveřejnění změněného Aukčního řádu na výše uvedených internetových stránkách. Pravidla dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny Účastníky registrované v systému Aukční síně (tj. na všechny Smlouvy o užívání Aukční síně uzavřené) před tím, než tento odstavec nabyl účinnosti. Nebude-li Účastník se změnou Aukčního řádu souhlasit, je oprávněn zrušit svou registraci v systému Aukční síně za podmínek dle odst. 8.5.tohoto Aukčního řádu.

13.5. Tento Aukční řád je platný a účinný od 5. ledna 2023 a je k dispozici v sídle Provozovatele nebo elektronicky na adrese www.obrazyvaukci.cz.

Pro odeslání formuláře je nutné zaškrtnout níže uvedené tlačítko "Nejsem robot".